Privacy verklaring

Beter in Beweging, gevestigd aan Meerland 71  1447KD Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beter in Beweging Meerland 71 1447KD Purmerend +31 (0)299-641521 of  +31 (0)6-30201062

Martin Arendse is de Functionaris Gegevensbescherming van Beter in Beweging. Hij is te bereiken via info@beterinbeweging.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Beter in Beweging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Beter in Beweging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Beter in Beweging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw declaratie

– Behandelen van patiënten

Geautomatiseerde besluitvorming

 Beter in Beweging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker

van Beter in Beweging) tussen zit. Beter in Beweging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Curasoft, het systeem wordt gebruikt als elektronisch patiënten dossier (EPD) en om te declareren naar de zorgverzekering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Beter in Beweging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie: Persoonsgegevens die wij verwerken, Bewaartermijn 15 jaar, Reden: medische dossiers hebben een verplichte bewaartermijn van 15 jaar.

Categorie: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, Bewaartermijn 15 jaar, Reden: medische dossiers hebben een verplichte bewaartermijn van 15 jaar.

 Delen van persoonsgegevens met derden

 Beter in Beweging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beter in Beweging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beter in Beweging uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Zoals andere zorgverleners zoals huisarts of specialist met het doel om gezamenlijk tot de beste behandeling te komen of om te overleggen hoe de stand van zaken is tijdens de behandeling. De gegevens die hierbij worden gebruikt zijn de gegevens die zijn omschreven in de artikelen Persoonsgegevens die wij verwerken en Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Beter in Beweging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beter in Beweging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beterinbeweging.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek

mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beter in Beweging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat

kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Beter in Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beterinbeweging.com